išmetamųjų teršalų rūšys I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz vidaus degimo variklių išmetamų teršalų rūšys

Mažiau išmetamųjų teršalų siekiant užtikrinti geresnės kokybės orą.

Dviejų rūšių išmetamieji teršalai: CO2  ir kenksmingos medžiagos.

Vidaus degimo varikliai išmeta dviejų pagrindinių rūšių teršalus: pirma, CO2, ir, antra, kenksmingas medžiagas, pvz., azoto oksidus ir kietąsias daleles. Tvirtinama, kad atmosferoje didėjantis CO2 kiekis sukelia klimato kaitą. Transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis yra proporcingas sudegintų degalų kiekiui.

Siekiant pagerinti oro kokybę – ypatingai miestuose – privaloma laikytis Euro 6 išmetamųjų teršalų standarte nustatytų kenksmingų medžiagų ribinių verčių. Pagrindinis dėmesys visų pirma skiriamas azoto oksidams (NOx) ir smulkiosioms dulkėms. Azoto oksidai susidaro azotui susijungus su deguonimi. Atsižvelgiant į įvairius oksidavimo lygius ir azoto junginius su deguonimi azoto oksidai sutrumpintai žymimi NOx. Nustatant ribines kietųjų dalelių vertes visų pirma atsižvelgiama į smulkiadispersines dulkes, kurios nekliudomos prasiskverbia per žmogaus gleivinę. Kiti cheminiai junginiai, į kuriuos sertifikuojant transporto priemones atsižvelgiama skirtinguose išmetamųjų teršalų standarto Euro 6 kenksmingų medžiagų ribinių verčių taikymo etapuose – tai, pvz., anglies monoksidas (CO) ir angliavandeniliai (HC).