Bendroji informacija apie garantijas

Naujų automobilių garantijos

Naujų automobilių garantijos

 

Mercedes-Benz įgaliotosios dirbtuvės:

 • turi reikiamą įrangą ir specialiuosius darbo įrankius, jų personalas nuolat dalyvauja tobulinimosi kursuose;
 • užtikrina, kad Jūsų automobilis bus prižiūrimas ir remontuojamas profesionaliai ir deramai rūpestingai;
 • atlieka garantinį remontą pagal naujo automobilio garantijos ir kitų garantinių susitarimų sąlygas, o pasibaigus garantiniam laikotarpiui atliks remontus geros valios tvarka (goodwill);
 • profesionaliai atlieka visus automobilio gamintojo numatytus priežiūros darbus;
 • įrašais automobilio elektroninėje serviso knygelėje patvirtina, kad visi priežiūros darbai buvo atlikti laiku;
 • administruoja reikalavimus garantijos pagrindu, kurie kyla iš pardavimo sutartyje nurodytų sąlygų.

Prašome laikytis nurodytų reikalavimų, rekomendacijų ir einamųjų priežiūros darbų sąrašo. Minėtųjų reikalavimų reikia laikytis ir tada, kai perduodate automobilį naudoti ir prižiūrėti tretiesiems asmenims. Tik taip elgdamiesi užsitikrinsite teisę teikti garantinius reikalavimus.

 

Jei numatytieji priežiūros darbai lieka neatlikti, tai automobilio gamintojas priima sprendimą dėl garantinių reikalavimų patenkinimo tik po susijusių su reikalavimais automobilio dalių tyrimo.

 

Ne tik automobilio garantiniu laikotarpiu, tačiau ir jam pasibaigus pasirūpinkite, kad numatytieji einamieji priežiūros darbai būtų vykdomi:

 • reguliariai;
 • laiku;
 • kompetentingose dirbtuvėse, kurios turi reikiamiems darbams atlikti reikalingus darbo įrankius ir specialiųjų žinių.

 

Mercedes-Benz rekomenduoja, kad Jūs naudotumėtės Mercedes-Benz įgaliotųjų dirbtuvių paslaugomis. Itin svarbu, kad eismo saugumui įtaką darantys darbai ir darbai su apsaugos sistemomis būtų daromi kompetentingose specializuotose dirbtuvėse.

 

Jei yra įstatymų numatyti reikalavimai variklio išmetamųjų dujų valymo sistemai, tai:

 • reikia prižiūrėti variklį laikantis atitinkamų reikalavimų ir naudojantis tam skirtomis matavimo priemonėmis;
 • neleistina daryti su išmetamųjų dujų valymo sistema susijusių dalių ir kitų pakeitimų, kurie padarytų įtaką išmetamųjų dujų valymo sistemos veikimui.

 

Einamieji priežiūros darbai neapima remonto darbų - remonto darbai atliekami atskirų užsakymų pagrindu.

 

Daimler AG (gamintojas) per vietinę Mercedes-Benz organizaciją (Garantijos teikėją) parduodamas Mercedes-Benz lengvąjį automobilį jo pirkėjui (Garantijos gavėjui) garantuoja automobilio funkcionavimą be gedimų, atitinkantį šiuolaikinį technikos ir technologijos lygį ir nurodytas Mercedes-Benz naujų lengvųjų automobilių garantijos sąlygas.

 

Mercedes-Benz naujo lengvojo automobilio garantijos galiojimo trukmė yra dveji metai skaičiuojant nuo automobilio perdavimo klientui arba nuo pirmosios registracijos datos, priklausomai nuo to, kuris iš šių įvykių įvyksta anksčiau. Ši naujo automobilio garantija galioja tik tiems automobiliams, kurie buvo perduoti ir pirmąkart įregistruoti Europos Ekonominės Erdvės Sutarties valstybėse (šalys Europos Sąjungos narės, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) arba Šveicarijoje.

Garantiniai įvykiai

Garantiniai įvykiai

 

Garantijos pagrindu galima pateikti reikalavimą suremontuoti automobilį, jei:

 • išaiškėjusio automobilio techninio gedimo priežastis yra medžiagų ar gamybos defektas arba natūralus nusidėvėjimas;
 • dėl ankstesniame punkte minėto techninio gedimo automobilio dalis nebegali veikti garantiniu laikotarpiu;
 • automobilio dalies veikimo atkūrimas 1-ajame punkte nurodytam gedimui pašalinti nėra šios garantijos pagrindu neįmanomas.

 

Garantija paprastai neapima normalaus nusidėvėjimo, išskyrus šiose garantijos sąlygose nurodytus atvejus.

 

Pirkėjas šios garantijos pagrindu turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti (suremontuoti) gedimą ir šio gedimo tiesiogiai nulemtus kitų automobilio dalių pažeidimus.


Ši garantija neduoda pagrindo kitiems reikalavimams. Remonto išlaidos, kurias padengia ši garantija, yra apribotos automobilio rinkos verte tuo metu, kai įvyko šios garantijos apimamas gedimas.

Antikorozinė garantija lengviesiems automobiliams

Antikorozinė garantija lengviesiems automobiliams

 

Pavieniai gaminio defektai gali likti nepastebėti dar ilgą laiką po gamintojo suteikto garantinio laikotarpio pabaigos. Pasirodžius gaminio defekto nulemtiems korozijos pažeidimams papildomoji antikorozinė garantija persmelkiančio korozijos pažeidimo atveju padeda dar daugelį metų po naujo automobilio garantijos pasibaigimo, o automobilio savininkui pageidaujant, nors ir iki automobilio „gyvenimo ciklo“ pabaigos.

 

Antikorozinę garantiją kėbulo detalėms iš vidaus į išorę išsivysčiusio persmelkiančio korozijos pažeidimo atveju įgyja visi nauji automobiliai, kurie pirmąkart parduoti ir patiekti Daimler AG arba garantijos galiojimo teritorijoje esančių Mercedes-Benz įgaliotųjų dirbtuvių atstovybės ir kurie reikalavimo pareiškimo metu yra registruoti ir naudojami šios papildomosios garantijos galiojimo teritorijoje. Garantijos teikėjas yra naują automomilį pardavusi vietos Mercedes-Benz atstovybė.

 

Naujiems automobiliams antikorozinė garantija persmelkiančio korozijos pažeidimo atveju galioja iš pradžių, iki antrųjų naudojimo metų pabaigos, pagal nutylėjimą (automatiškai), o paskui automobilio savininkas (valdytojas) gali šią papildomąją garantiją kiekvieno einamųjų priežiūros darbų vykdymo Mercedes-Benz įgaliotosiose dirbtuvėse metu pratęsti iki kito einamųjų priežiūros darbų termino ir taip tęsti iki 30 metų laikotarpio skaičiuojant nuo pirmosios automobilio registracijos dienos.

 

Antikorozinė garantija persmelkiančio korozijos pažeidimo atveju galioja dėl medžiagų arba gamybos defektų atsiradusioms kėbulą persmelkiančioms korozijos skylėms (perforacijai), kurios vystėsi iš vidinės pusės į išorę. Garantija apima pirminio (žaliavinio) kėbulo dalis, sparnus, variklio dangtį (kapotą), duris, galines duris ir bagažinės dureles. Ši papildomoji garantija neapima prie kėbulo tvirtinamų dalių, tokių kaip apdailos juostelės, durų rankenos ir vyriai, buferiai ir pan.

 

Remonto išlaidų atžvilgiu papildomoji antikorozinė garantija persmelkiančio korozijos pažeidimo atveju yra ribojama analogiško automobilio rinkos vertės tuo metu, kai pažeidimai buvo pastebėti.

 

Šios papildomosios garantijos galiojimo prielaida yra sąlyga, kad visi matomi pažeidimai, apie kuriuos tapo žinoma arba į kuriuos buvo atkreiptas dėmesys einamųjų priežiūros darbų vykdymo metu, šalinami tiksliai laikantis gamyklos automobilio gamintojos nurodymų; garantijos pratęsimą patvirtina įrašas automobilio priežiūros knygelėje.